GPL

Kā aprēķina GPL?

Lai aprēķinātu GPL

Pamatvienādojums, ar ko nosaka gada procentu likmi un izsaka ekvivalenci gada periodā starp esošo aizdevumu, no vienas puses, un kopējo esošo atmaksas un izmaksu vērtību, no otras puses, ir šāds:

X – gada procentu likme;

m – kredīta izmaksu kopējais skaits;

k – konkrētās kredīta izmaksas kārtas numurs, tātad 1 £ k £ m;

Ck   – izmaksājamā kredīta k daļas apmērs;

tk – gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmo kredīta izmaksas datumu un katras nākamās kredīta daļas izmaksas datumu, tātad t1=0;

m’ – atmaksas vai izmaksu maksājumu kopējais skaits;

l – konkrētā maksājuma vai izmaksu maksājuma kārtas numurs;

Dl – maksājuma vai izmaksu maksājuma summa;

sl  – gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmās kredīta izņemšanas datumu un katra kredīta atmaksas maksājuma vai izmaksu maksājuma datumu.

Piemērs:

Tiek izsniegts LVL 40,00 aizdevums. Komisija par reģistrēšanos LVL 1,00, atmaksa notiek 2 reizes – pēc 14 dienām LVL 20,00 un pēc 28 dienām LVL 24,00.

Pareizi aprēķinot GPL aprēķinu veic, pieņemot, ka kreditēšanas līgums ir spēkā tajā laikposmā, par kuru tas noslēgts, un ka kredīta devējs un patērētājs pildīs savas saistības saskaņā ar noteikumiem un termiņiem, par kuriem abas puses vienojušās kreditēšanas līgumā.

Izmaksas, kas saistītas ar tā konta uzturēšanu, kuru izmanto maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, kā arī izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas saistītas ar maksājumu veikšanu, iekļauj kredīta kopējās izmaksās patērētājam, izņemot gadījumu, ja konta atvēršana ir brīvprātīga un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas kreditēšanas līgumā vai jebkurā citā ar patērētāju noslēgtā līgumā.

Kreditēšanas līgumā, kas pieļauj izmaiņas gada procentu likmē iekļautajā aizņēmuma likmē vai citās izmaksās, kuras ietvertas GPL, bet nav nosakāmas brīdī, kad tā tiek aprēķināta, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka aizņēmuma likme un citas izmaksas paliek fiksētas, un tiks piemērotas līdz kreditēšanas līguma darbības beigām.

Tādējādi sekojot līdzi aprēķināšanas piemēram un visu aizpildot un izrēķinot pareizi(ir iespējams izrēķināt arī programmā MS Excel), jūs iegūsiet pareizo GPL skaitli.